Stanovy klubu

S T A N O V Y
Basketbalového klubu Příbor z.s.

___________________________________________________

I

Základní ustanovení

Spolek s názvem Basketbalový klub Příbor z.s. (dále jen BK Příbor z.s.) je samosprávný
a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sportovní činnost.
Sídlem Basketbalového klubu Příbor z.s. je ul. Místecká čp. 39, Příbor 742 58.
Basketbalovému klubu Příbor z.s. bylo přiděleno IČ: 70031011.

II

Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku

2.1 Základním účelem spolku BK Příbor z.s. je obecně podpora a rozvoj sportovní činnosti,
zejména dětí a mládeže. Prostřednictvím sportovní činnosti spolek přispívá k výchově dětí
a mládeže k pozitivním občanským postojům, vede je k respektování zásady fair play a ke
zdravému způsobu života. K naplnění cílů a poslání spolku BK Příbor z.s. vykonává
zejména tyto hlavní činnosti:
a) provozování a podpora sportovní činnosti, především basketbalu, a organizace
sportovních soutěží (turnajů),
b) vytvářet pro své členy materiální a tréninkové podmínky,
c) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména
pak dětí a mládeže,
d) provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,
e) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a
samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
f) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení, seminářů a
tréninkových seminářů
g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod.
v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou
činností.
2.2 BK Příbor z.s. může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší
hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti

III.

Orgány BK Příbor z.s.

3.1 Orgány BK Příbor z.s. jsou:
a) valná hromada jako orgán nejvyšší,
b) výkonný výbor jako orgán výkonný,
c) předseda a místopředseda jako orgán statutární,
d) kontrolní orgán – revizor

3.2 Valná hromada
3.2.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem BK Příbor z.s. Valná hromada je složena
ze všech členů BK Příbor z.s. starších 15 let.
3.2.2. Řádnou valnou hromadu svolává předseda BK Příbor z.s. ve dvouletých intervalech.
3.2.3 Zasedání valné hromady svolá předseda uveřejněním pozvánky na webových
stránkách klubu. Pozvánka se rovněž zašle nejméně 10 dnů před jejím konáním
všem členům, kteří poskytli klubu své e-mailové adresy, a to prostřednictvím
elektronické pošty. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad jednání valné
hromady.
3.2.4 Výkonný výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3
členů spolku starších 15 let nebo 2/3 sdružených oddílů nebo z podnětu kontrolního
orgánu – revizora. Nesvolá-li v tomto případě výkonný výbor valnou hromadu do 30
dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat
zasedání valné hromady sám.
3.2.5 Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo
svoláno.
3.2.6 Do působnosti valné hromady náleží zejména:
a) rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či
rozdělení,
b) rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky BK Příbor z.s.;
rozhodnutí o změně sídla však náleží do působnosti výkonného výboru,
c) volba a odvolání členů výkonného výboru a volba a odvolání předsedy a
místopředsedy,

-2-

d) volba a odvolání kontrolního orgánu – revizora,
e) rozhodnutí o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku,
f) schválení výsledku hospodaření,
g) rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem BK Příbor z.s.,
h) určení hlavních směrů činnosti BK Příbor z.s.

i) schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řadu, případně dalších
vnitřních předpisů dle těchto stanov,
j) schvalování výše a splatnosti členských příspěvků,
k) rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení,

3.2.7 Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích
účastníků s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení
není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná
hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.
3.2.8 K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných,
pokud tyto stanovy neurčí něco jiného.
3.2.9 K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně
stanov je potřeba alespoň 3/5 většina přítomných.
3.2.10 O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze
jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina
přítomných. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro
rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen
za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se valné hromady
s hlasem rozhodujícím.
3.2.11 Zasedání valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího valné hromady předseda
BK Příbor z.s. nebo pověřený člen výkonného výboru. Blíže upravuje průběh
zasedání valné hromady její jednací řád. V případě volební valné hromady též její
volební řád.
3.2.12 Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo
zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány
valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je
oprávněn nahlížet do zápisu v sídle BK Příbor z.s., a to v určených dnech a hodinách.

-3-

3.3 Výkonný výbor
3.3.1 Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti BK Příbor z.s.
v období mezi zasedáními valné hromady.
3.3.2 Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské
základy na valné hromadě. Členem výkonného výboru jsou vždy předseda BK i
místopředseda BK , jako statutární orgány BK Příbor z.s. Počet členů výkonného
výboru musí být lichý. Funkční období členů výkonného výboru je čtyřleté.
3.3.3 Výkonný výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda
nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výkonného výboru, a to podle potřeby,
nejméně však jednou za měsíc.

3.3.4 Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho
členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční
většiny přítomných.
3.3.5 Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech,
pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či
jiných orgánů BK Příbor z.s.
3.3.6 Výkonný výbor zejména:
a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná
rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,
b) organizuje a řídí činnost BK Příbor z.s.,
c) schvaluje a vydává vnitřní předpisy BK Příbor z.s., pokud jejich vydání není
výslovně svěřeno do působnosti valné hromady,
d) připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,
e) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku BK Příbor z.s.,
f) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,
g) rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.
3.4 Předseda a místopředseda
3.4.1 Předseda a místopředseda jsou statutárním orgánem BK Příbor z.s.a zastupují BK
Příbor z.s. samostatně a to v souladu s rozhodnutími valné hromady a výboru BK
Příbor z.s. V případě, že zastupují BK Příbor z.s. v rozporu s těmito rozhodnutími,
jsou povinni nahradit BK Příbor z.s. škodu, kterou tímto jednáním způsobí.
3.4.2 Předseda i místopředseda se podepisují za BK Příbor z.s. tak, že k vytištěnému
nebo napsanému názvu BK Příbor z.s. připojí svůj podpis.

-4-

3.4.3 Funkční období předsedy a místopředsedy je čtyřleté.

3.5 Kontrolní orgán – revizor
3.5.1 Kontrolní orgán – revizor dohlíží, jsou-li záležitosti BK Příbor z.s. řádně vedeny
a vykonává-li BK Příbor z.s. činnost v souladu s právními předpisy, stanovami,
případně dalšími vnitřními předpisy BK Příbor z.s.
3.5.2 Funkce kontrolního orgánu – revizora není slučitelná s výkonem funkce
statutárního orgánu, člena výkonného výboru ani s výkonem funkce likvidátora.
3.5.3 Funkční období kontrolního orgánu – revizora je čtyřleté.
3.5.4 Kontrolu činnosti BK Příbor z.s., případně družstev, provádí kontrolní orgán –
revizor na základě svého plánu nebo závažného podnětu ze strany ostatních
orgánů BK Příbor z.s, družstev či členů BK Příbor z.s . V rozsahu působnosti
kontrolního orgánu – revizora je možnost nahlížet do potřebných dokladů

a požadovat od ostatních orgánů BK Příbor z.s., od pobočných spolků
či zaměstnanců vysvětlení k dané záležitosti.
3.5.5 Do působnosti kontrolního orgánu – revizora náleží zejména:
a) kontrola hospodaření BK Příbor z.s.,
b) kontrola hospodaření pobočných spolků,
c) kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými
ze státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů, a to jak BK Příbor z.s.,
tak pobočnými spolky.
3.5.6 Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu
výkonný výbor a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.

IV.
Členství

4.1 Druhy členství
Členství v BK Příbor z.s. může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou
spojena rozdílná členská práva a povinnosti.
4.1.1 Členství se rozlišuje na:
a) řádné
b) přidružené
c) čestné

-5-

Podle metodiky databáze evidence členské základny v rámci ČUS se u řádného
členství rozlišují tyto kategorie:
a) aktivní sportovec – soutěže
b) aktivní sportovec
c) ostatní
4.1.2 Řádným členem BK Příbor z.s. se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická
osoba nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností BK
Příbor z.s. a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy BK
Příbor z.s..
4.1.3 O přijetí za řádného člena (aktivní sportovec – soutěže) do družstva, které startuje
v soutěžích ČBF, rozhoduje trenér družstva příslušné věkové kategorie. Výkonný
výbor rozhoduje o přijetí řádných členů aktivní sportovec, ostatních řádných členů
i přidruženém a čestném členství v BK Příbor z.s.. Vyplněné písemné přihlášky
budou předány pověřenému pracovníkovi výkonného výboru BK Příbor z.s.,
k provedení registrace do členské základny ČUS.

4.1.4 Přidruženým členem se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba, která se
z jakéhokoli důvodu nechce nebo nemůže stát řádným členem, ale má zájem
podílet se na činnosti BK Příbor z.s. a přispívat k naplnění jeho účelu.
4.1.5 O přijetí za přidruženého člena rozhoduje výkonný výbor na základě žádosti
zájemce o přidružené členství.
4.1.6 Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou
činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti BK Příbor z.s., nebo která
dosáhla výjimečného úspěchu v oblasti sportu.
4.1.7 O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada s tím, že k jeho udělení je
třeba souhlasu osoby, které má být uděleno.
4.1.8 BK Příbor z.s. vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí
pověřený pracovník výkonného výboru a ten také odpovídá za řádné vedení
seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu
poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být
veden elektronickou formou v rámci Informačního systému ČUS. Další podmínky
vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým
vnitřním předpisem výkonný výbor.
4.1.9 Údaje o členech BK Příbor z.s. mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu
střešní sportovní organizaci, které je BK Příbor z.s. členem, a to v rámci plnění
jeho povinností vůči této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny
orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti
s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného

-6-

rozpočtu. Každý zájemce o členství v BK Příbor z.s. podáním písemné přihlášky
souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem
zpřístupněny.
4.1.10 Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od BK Příbor z.s. na jeho náklad
potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě
potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.

4.2 Členská práva a povinnosti
4.2.1 Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.
4.2.2 Členská práva, která přísluší všem členům:
a) účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti BK Příbor z.s.,
b) být informován o činnosti BK Příbor z.s.,
c) účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro
jednotlivé akce, za předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen
na určitý druh členství,
d) uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti BK Příbor z.s.,
e) účastnit se jednání orgánů BK Příbor z.s., jedná-li se o činnost či chování
daného člena,

f) změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto
stanov,
g) ukončit kdykoli své členství.

4.2.3 Členská práva, která přísluší jen řádným členům:
a) podílet se na řízení BK Příbor z.s.,
b) účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to podle
principu ustavení valné hromady buď osobně, nebo prostřednictvím zástupce
svého družstva; v případě fyzické osoby přísluší právo osobní účasti a hlasování
na valné hromadě až po dovršení 15 let,
c) volit a být volen do všech volených orgánů BK Příbor z.s. za podmínek těchto
stanov; v případě fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18 let.
4.2.4 Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:
a) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní

-7-
činnosti BK Příbor z.s.,

b) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy BK Příbor z.s. a základní normy
sportovního chování,
c) plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů BK Příbor z.s.,
d) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží BK Příbor z.s. k zabezpečení
jeho činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno BK Příbor z.s..

4.2.5 Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen řádní členové kategorie
aktivní sportovec – soutěže a aktivní sportovec:
a) řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související
s řádným členstvím a činností v BK Příbor z.s., pokud o tom příslušný orgán BK
Příbor z.s. podle stanov rozhodl,
b) řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.

4.3 Zánik členství
4.3.1 Členství v BK Příbor z.s. zaniká:
a) u řádného člena – aktivního sportovce – soutěže, uvedeného na soupisce
družstva, zaniká členství přestupem dle Přestupního řádu ČBF,
b) u ostatních řádných členů tím, že člen předá písemnou informaci o ukončení
svého členství výkonnému výboru BK Příbor z.s.,

c) vyškrtnutím z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud
poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně
stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě
upozorněn,
d) vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných
vnitřních předpisů BK Příbor z.s., usnesení a rozhodnutí orgánů BK Příbor z.s.
nebo jiných členských povinností,
e) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,
f) zánikem BK Příbor z.s. bez právního nástupce.

-8-
4.3.2 Zánik členství vyloučením
O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výkonný výbor BK Příbor
z.s.. Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na
adresu jeho bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou
adresu, kterou BK Příbor z.s. poskytl.
Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout,
aby toto rozhodnutí přezkoumala valná hromada nebo kontrolní orgán – revizor.
Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě
výkonnému výboru, nebo kontrolnímu orgánu – revizorovi k přezkoumání
a přehodnocení původního rozhodnutí.
Výkonný výbor BK Příbor z.s. rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí, nebo zruší.
Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo
stanovami.

V.
Družstva

5.1 Družstvo je základním organizačním článkem BK Příbor z.s., který nemá právní
způsobilost.
5.2 Družstvo je zřizováno podle věkových kategorií stanovených v aktuálních
dokumentech ČBF.
5.3 O zřízení a zrušení družstva rozhoduje výkonný výbor BK Příbor z.s., který rovněž
může stanovit bližší podmínky fungování družstev v rámci BK Příbor z.s.

VI.

Majetek a hospodaření
6.1 Zdrojem majetku BK Příbor z.s. jsou zejména:
a) členské příspěvky,
b) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,
c) příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti
s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné,
turistické a osvětové činnosti,
-9-
d) příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů,
e) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty
apod.,
f) dary.

6.2 Majetek BK Příbor z.s. je ve vlastnictví BK Příbor z.s jako celku. O převodech
vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání
a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor.
O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem
rozhoduje valná hromada.
6.3 Bližší zásady hospodaření s majetkem BK Příbor z.s. může upravit vnitřní předpis.
Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší
hospodářské činnosti.
6.4 V případě zrušení BK Příbor z.s. bez právního nástupce bude provedena jeho
likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada.
Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně
prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem
a statusem obdobným účelu a statusu BK Příbor z.s.. (Poznámka: dle zákona mohou
stanovy určit i zcela jiný způsob naložení s likvidačním zůstatkem; bude-li však chtít
BK Příbor z.s žádat o zápis statusu veřejné prospěšnosti, je takový způsob likvidace
podmínkou.) Jestli-že BK Příbor z.s. obdržela účelově vázané plnění ze státního
či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí
likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto
účelově vázaného plnění.

V Příboře 29. 5. 2023

___________________ ___________________

Ing. Miroslav Slovák Ing. Jiří Slaný
předseda BK Příbor z.s. místopředseda BK Příbor z.s.

-10-

1 názor na “Stanovy klubu”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *