Stanovy klubu

                                                  S T A N O V Y

 Basketbalového klubu Příbor z.s.

____________________________________________________________

 I.

Základní ustanovení

 Spolek s názvem Basketbalový klub Příbor z.s. (dále jen BK Příbor z.s.) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sportovní činnost.

Sídlem Basketbalového klubu  Příbor  z.s.  je ul. Místecká čp. 39, Příbor 742 58.

Basketbalovému klubu  Příbor  z.s. bylo přiděleno IČ: 70031011.

 

II.

Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku

  1. Základním účelem a hlavní činností  BK Příbor z.s  je :

 

a)      provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních a tělovýchovných aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,

b)      vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,

c)      budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,

d)     vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel,

e)      hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,

f)       zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení

g)      dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností.

 

  1. BK Příbor z.s  může  výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti

III.

Orgány BK Příbor z.s

 

  1. Orgány BK Příbor z.s  jsou :

a)      valná hromada jako orgán nejvyšší,

b)      výkonný výbor jako orgán výkonný,

c)      prezident jako orgán statutární,

d)     kontrolní orgán – revizor

 

2. Valná hromada.

 

2.1.   Valná hromada je nejvyšším orgánem BK Příbor z.s. Valná hromada je složena ze všech členů BK Příbor z.s starších 15ti let.

2.2. Řádnou valnou hromadu svolává prezident  BK Příbor z.s. jednou za 2 roky.

2.3  Zasedání valné hromady svolá prezident uveřejněním pozvánky na webových stránkách klubu.

Pozvánka se rovněž zašle nejméně 10 dnů před jejím konáním všem členům, kteří poskytli

klubu své e-mailové adresy, a to prostřednictvím elektronické pošty. Z pozvánky musí být

zřejmé místo, čas a pořad jednání členské schůze.

 

2.4.Výkonný výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 členů spolku starších 15ti let nebo 2/3 sdružených oddílů nebo z podnětu kontrolního orgánu – revizora.  Nesvolá-li v tomto případě výkonný výbor valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání valné hromady sám.

 

2.5.Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.

 

2.6.Do působnosti valné hromady náleží zejména:

 

a)      rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,

b)      rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky BK Příbor z.s.; rozhodnutí o změně sídla však náleží do působnosti výkonného výboru,

c)      volba a odvolání členů výkonného výboru a volba a odvolání prezidenta,

d)     volba a odvolání  kontrolního orgánu – revizora,

e)      rozhodnutí o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku,

f)       schválení výsledku hospodaření,

g)      rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem  BK Příbor z.s.

h)      určení hlavních směrů činnosti  BK Příbor z.s.

i)        schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řadu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov,

j)        schvalování výše a splatnosti členských příspěvků,

k)      rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení,

 

2.7.Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích účastníků s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.

 

2.8.K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných, pokud tyto stanovy neurčí něco jiného.

 

2.9.K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba alespoň 3/5 většina přítomných.

 

2.10.        O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se valné hromady s hlasem rozhodujícím.

 

2.11.        Zasedání valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího valné hromady prezident BK Příbor z.s. nebo pověřený člen výkonného výboru. Blíže upravuje průběh zasedání valné hromady její jednací řád. V případě volební valné hromady též její volební řád.

 

2.12.        Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle BK Příbor z.s. , a to v určených dnech a hodinách.

 

3. Výkonný výbor

 

3.4.Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti BK Příbor z.s.  v období mezi zasedáními valné hromady.

 

3.5.Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základy na  valné hromadě. Členem výkonného výboru je vždy prezident, jakožto statutární orgán BK Příbor z.s. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Funkční období členů výkonného výboru je čtyřleté.

 

3.6.Výkonný výbor svolává k zasedání prezident nebo v případě, kdy tak prezident nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výkonného výboru, a to podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.

 

3.7.Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

 

3.8.Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů BK Příbor z.s.

 

3.9.Výkonný výbor zejména:

 

a)      zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,

b)      organizuje a řídí činnost BK Příbor z.s.

c)      schvaluje a vydává vnitřní předpisy BK Příbor z.s. , pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti valné hromady,

d)     připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,

e)      dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku BK Příbor z.s.

f)       zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,

g)      rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.

 

4. Prezident

 

4.4.Prezident je statutárním orgánem BK Příbor z.s. . Prezident zastupuje samostatně BK Příbor z.s.  ve všech záležitostech, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výboru. V případě, že prezident zastupuje BK Příbor z.s.  v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit BK Příbor z.s. škodu, kterou tímto jednáním způsobí.

 

4.5.Prezident se  podepisuje za BK Příbor z.s. tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu BK Příbor z.s.  připojí svůj podpis.

 

4.6.Funkční období předsedy je čtyřleté.

 

5. Kontrolní orgán – revizor

 

5.4.Kontrolní orgán – revizor dohlíží, jsou-li záležitosti BK Příbor z.s.  řádně vedeny a vykonává-li  BK Příbor z.s.  činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy BK Příbor z.s.

 

5.5.  Funkce kontrolního orgánu – revizora  není slučitelná s výkonem funkce statutárního orgánu, člena výkonného výboru ani s výkonem funkce likvidátora .

 

5.6.  Funkční období kontrolního orgánu – revizora   je čtyřleté .

 

5.7.Kontrolu činnosti BK Příbor z.s. , případně pobočných spolků provádí kontrolní orgán – revizor na základě svého plánu nebo závažného podnětu ze strany ostatních orgánů BK Příbor z.s , pobočných spolků či členů BK Příbor z.s . V rozsahu působnosti kontrolního orgánu – revizora   je možnost  nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů BK Příbor z.s , od pobočných spolků či zaměstnanců vysvětlení k dané záležitosti.

 

5.8.Do působnosti kontrolního orgánu – revizora  náleží zejména:

a)      kontrola hospodaření  BK Příbor z.s

b)      kontrola hospodaření pobočných spolků,

c)      kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů, a to jak BK Příbor z.s , tak pobočnými spolky,

 

5.9.Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výkonný výbor a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.

 

IV.

Členství

 

A)    Druhy členství

Členství v BK Příbor z.s.  může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná členská práva a povinnosti.

  1. Členství se rozlišuje na:

a)        řádné

b)        přidružené

c)        čestné

 

Podle metodiky databáze evidence členské základny v rámci ČUS se u řádného členství

rozlišují tyto kategorie :

a)      aktivní sportovec – soutěže

b)      aktivní sportovec

c)      ostatní

1.  Řádným členem BK Příbor z.s. se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností BK Příbor z.s.  a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy BK Příbor z.s. .

2.  O   přijetí  za  řádného člena (aktivní sportovec – soutěže) do družstva , které startuje v soutěžích ČBF   rozhoduje trenér družstva příslušné věkové kategorie. Výkonný výbor rozhoduje o přijetí řádných členů aktivní sportovec ,  ostatních řádných členů i přidruženém a čestném členství v BK Příbor z.s..Vyplněné písemné přihlášky budou předány pověřenému pracovníkovi výkonného výboru  BK Příbor z.s. , k provedení registrace do členské základny ČUS.

3.  Přidruženým členem se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba, která se z jakéhokoli důvodu nechce nebo nemůže stát řádným členem, ale má zájem podílet se na činnosti BK Příbor z.s.  a přispívat k  naplnění jeho účelu.

4. O přijetí za přidruženého člena rozhoduje výkonný výbor na základě žádosti zájemce o přidružené členství.

5. Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti BK Příbor z.s. , nebo která dosáhla výjimečného úspěchu v oblasti sportu.

6. O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada s tím, že k jeho udělení je třeba souhlasu osoby, které má být uděleno.

7. BK Příbor z.s  vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí pověřený pracovník výkonného výboru a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může je  veden elektronickou formou v rámci Informačního systému ČUS. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výkonný výbor.

8. Údaje o členech BK Příbor z.s mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní organizaci, které je BK Příbor z.s  členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v BK Příbor z.s  podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.

9. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od BK Příbor z.s  na jeho náklad potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.

 

B)    Členská práva a povinnosti

1. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.

2. Členská práva, která přísluší všem členům:

 

a)      účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti BK Příbor z.s. ,

b)      být informován o činnosti BK Příbor z.s. ,

c)      účastnit  se  akcí, školení  a  seminářů,  podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, za předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství,

d)     uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti BK Příbor z.s. ,

e)      účastnit se jednání orgánů BK Příbor z.s. , jedná-li se o  činnost či chování daného člena,

f)       změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov,

g)      ukončit kdykoli své členství.

3. Členská práva, která přísluší jen řádným členům:

 

a)      podílet se na řízení BK Příbor z.s.

b)      účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to podle principu ustavení valné hromady buď osobně nebo prostřednictvím zástupce svého oddílu; v případě fyzické osoby přísluší právo osobní účasti a hlasování na valné hromadě až po dovršení 15ti let,

c)      volit a být volen do všech volených orgánů BK Příbor z.s.  za podmínek těchto stanov; v případě fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18ti let.

4. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:

 

a)      podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti BK Příbor z.s.

b)      dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy BK Příbor z.s.  a základní normy sportovního chování,

c)      plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů BK Příbor z.s. ,

d)     šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží BK Příbor z.s.  k zabezpečení jeho činnosti, jakož i  usilovat o dobré jméno BK Příbor z.s.

5. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen řádní členové kategorie aktivní sportovec – soutěže  a aktivní sportovec:

 

a)      řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i  jiné poplatky související s řádným členstvím a činností  v BK Příbor z.s. ,  pokud  o tom příslušný orgán BK Příbor z.s.  podle stanov rozhodl,

b)      řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.

 

C)    Zánik členství

1. Členství v BK Příbor z.s.  zaniká:

a)      u řádného člena – aktivního sportovce – soutěže, uvedeného na soupisce družstva, zaniká členství přestupem dle Přestupního řádu ČBF

b)      u ostatních řádných členů tím, že člen  předá písemnou informaci o ukončení svého členství výkonnému výboru BK Příbor z.s.

c)      vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,

d)     vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů BK Příbor z.s. , usnesení a rozhodnutí orgánů BK Příbor z.s.  nebo jiných členských povinností,

e)      úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,

f)       zánikem BK Příbor z.s.  bez právního nástupce.

 

D)    Zánik členství vyloučením:

 

O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výkonný výbor BK Příbor z.s.  Rozhodnutí o vyloučení  se  v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou BK Příbor z.s.  poskytl.

 

Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala valná hromada nebo  kontrolní orgán – revizor. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě výkonnému výboru, nebo kontrolnímu orgánu – revizorovi  k přezkoumání a přehodnocení původního rozhodnutí.

Výkonný výbor BK Příbor z.s.  rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší  v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.

 

 

V.

Oddíly

 1. Oddíl je základním organizačním článkem BK Příbor z.s. , který nemá právní osobnost.

 2. Oddíl je zřizován podle věkových kategoríí stanovených v aktuálních dokumentech ČBF.

3. O zřízení a zrušení oddílu rozhoduje výkonný výbor BK Příbor z.s.  , který rovněž může stanovit bližší podmínky fungování oddílů v rámci BK Příbor z.s.

 

 

VI.

Majetek  a hospodaření

 1. Zdrojem majetku  BK Příbor z.s  jsou zejména:

 

a)      členské příspěvky,

b)      příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,

c)      příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné, turistické a osvětové činnosti,

d)     příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů,

e)      dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.

f)       dary

2. Majetek BK Příbor z.s   je ve vlastnictví BK Příbor z.s  jako celku. O převodech vlastnického práva  k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.

3. Bližší zásady hospodaření s majetkem BK Příbor z.s  může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.

4. V případě zrušení BK Příbor z.s  bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu BK Příbor z.s . (Poznámka: dle zákona mohou stanovy určit i zcela jiný způsob naložení s likvidačním zůstatkem; bude-li však chtít BK Příbor z.s  žádat o zápis statusu veřejné prospěšnosti, je takový způsob likvidace podmínkou.) Jestli- že BK Příbor z.s  obdržela účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.

 

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *